Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Απόφαση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών πληρωμής οδοιπορικών εξόδων

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την κάλυψη δαπανών πληρωμής οδοιπορικών εξόδων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΩΦΞ4653ΠΣ-ΙΑ1.pdf)ΨΩΦΞ4653ΠΣ-ΙΑ1.pdf223 Kb

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Σας ανακοινώνουμε απόφαση σχετικά με την απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει της παρ.6, του αρ. 82, του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114Α’)», με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Μ2Η4653ΠΣ-1Χ6.pdf)6Μ2Η4653ΠΣ-1Χ6.pdf355 Kb

Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΞΜΟ4653ΠΣ-8Ο3.pdf)6ΞΜΟ4653ΠΣ-8Ο3.pdf145 Kb

Τροποποίηση τοποθέτησης Εκπαιδευτικού Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση τροποποίησης αρχικής τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΙΩΣ4653ΠΣ-ΠΝΥ.pdf)ΩΙΩΣ4653ΠΣ-ΠΝΥ.pdf125 Kb

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΣΡ54653ΠΣ-ΘΩ8.pdf)6ΣΡ54653ΠΣ-ΘΩ8.pdf146 Kb

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7ΔΠΠ4653ΠΣ-ΥΘ7.pdf)7ΔΠΠ4653ΠΣ-ΥΘ7.pdf150 Kb

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΛ7Γ4653ΠΣ-Θ7Ζ.pdf)ΨΛ7Γ4653ΠΣ-Θ7Ζ.pdf150 Kb

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΑΓ94653ΠΣ-ΟΛ7-1.pdf)ΩΑΓ94653ΠΣ-ΟΛ7-1.pdf148 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την απόφαση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΗΨ84653ΠΣ-ΕΜ4.pdf)ΩΗΨ84653ΠΣ-ΕΜ4.pdf208 Kb

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΔΘ44653ΠΣ-Δ30.pdf)ΨΔΘ44653ΠΣ-Δ30.pdf743 Kb