Δείτε εδώ...

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας

Τι είναι το ΠΥΣΔΕ

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) είναι πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που με τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2, περ. β΄ του άρθρου Έκτου του Ν. 3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ. Α΄/29-03-2010) και λειτουργεί στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ΠΥΣΔΕ αποτελείται από:

α) το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Φυσικής Αγωγής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης, όπως ισχύει σήμερα μετά την κατάργηση των Γραφείων Δ.Ε. & Ε.Ε., από Διευθυντή Σχολικής Μονάδας.

β) δύο εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό Α΄ (ημερομηνία ισχύς του Ν. 3839/2010), με τους αναπληρωματικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΔΕ, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης.

γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Με την απόφαση συγκρότησης (από τον Περιφερειακό Δ/ντή Π. & Δ. Εκπ/σης) ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Δ/νσης ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος σ' αυτήν.

 

Θητεία

Η θητεία ορίζεται ως εξής:

α) του προέδρου, των μελών και του γραμματέα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους

β) των αιρετών μελών διαρκεί δύο έτη

 

Α) Συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ30/1510/05-02-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Καζαντζής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου  ΠΕ19, Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρος.
 2. Πίτσας Ευστάθιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Διευθυντής του 3ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου, με βαθμό Α΄, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Μαδιά Παρασκευή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου, με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος.
 4. Σαρδέλης Αθανάσιος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 3ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου, με βαθμό Α΄, ως τακτικό αιρετό μέλος.
 5. Κούστας Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου, με βαθμό Α΄, ως τακτικό αιρετό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Τσίπας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.04, Διευθυντής του Γυμνασίου Καινουρίου, με βαθμό Α΄.
 2. Μαραγιάννης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του ΓΕ.Λ. Θέρμου, με βαθμό Α΄.
 3. Μαργάρα Θεοδώρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ10, Διευθύντρια του Γυμνασίου Παναιτωλίου, με βαθμό Α΄.
 4. Μπέστιας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, του 2ου Γυμνασίου Αγρινίου, με βαθμό Α΄.
 5. Κίντας Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01,του ΓΕ.Λ. Αστακού, με βαθμό Α΄.

Στην περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας εξετάζει θέματα που αφορούν εκπαιδευτικούς ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν στο Συμβούλιο οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Σαρρής Χρήστος, Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ04.02, του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου «ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ», ως τακτικό αιρετό μέλος.
 2. Γούλας Αλέξανδρος, Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ07, των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», ως τακτικό αιρετό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Κουρωτός Μιχάλης, Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ03, του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 2. Κωστούση Ευγενία, Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ11, του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

Στην περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας εξετάζει θέματα που αφορούν ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν στο Συμβούλιο οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μάρκος Νικολαδός, Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ», ως τακτικό αιρετό μέλος.
 2. Μπαλαούρα Αγγελική, Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλα), του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου «Παναγία Προυσιώτισσα» Αγρινίου, ως τακτικό αιρετό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ02, Πρόεδρος ΣΙΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ - ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 2. Παναγιωτόπουλος Θωμάς, Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ70, του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ», ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίστηκε η κα Ειρήνη Καλαμάκη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19 της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, με αναπληρώτριά της την κα Καρανικόλα Ελένη, Διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕΤΕ1 - Διοικητικού, της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

 Β) Τρόποι Επικοινωνίας με το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2631050058

FAX2631050022