Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΕΙ
τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, τα οποία πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις αριθμ. 2ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 24/21-4-2022) και 1ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 23/21 4 2022) Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικο φάκελό τους ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ σε περίπτωση που δε διαθέτουν μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά [που αποτελούν τυπικά προσόντα ένταξης ή μοριοδοτούμενα προσόντα στους αξιολογικούς πίνακες (Γ1΄ και Γ2΄) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και αναφέρονται ρητώς στις ανωτέρω Προκηρύξεις]
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται
από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00
έως
και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΕΙ
τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Ειδικής Αγωγής ΠΕ61 και ΠΕ71 και τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι οποίοι πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις αριθμ. 3ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 20/18-04-2022), 4ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 18/18-04-2022) και 5ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 19/18-04-2022) Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικο φάκελό τους ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ σε περίπτωση που δε διαθέτουν, μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά [που αποτελούν τυπικά προσόντα ένταξης ή μοριοδοτούμενα προσόντα στους αξιολογικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Β΄ και Επικουρικό) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και αναφέρονται ρητώς στις ανωτέρω Προκηρύξεις].
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται
από την Τετάρτη 04 Μαΐου και ώρα 10:00
έως
και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Ειδική πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΒΠ

Κοινοποιούμε την Ειδική Πρόσκληση για την πρόσληψη αναπληρωτών σε θέσεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καθώς και το συνημμένο πίνακα excel με το παράρτημα αυτής.

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46«Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.»του ν. 4692/2020 (ΦΕΚΑ ́111), όπως τροποποίησε το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α ́102), καλούνται:


τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθείστους τελικούς αξιολογικούς πίνακεςκατάταξηςΓ1 ́τωνκλάδωνΠΕ23-ΨυχολόγωνκαιΠΕ30-ΚοινωνικώνΛειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο

ΦΕΚ 3211/2021της2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ
να υποβάλουν αίτηση, μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ)(https://opsyd.sch.gr/),για πρόσληψη ως αναπληρωτέςπλήρους ωραρίουγια τοσχολικό έτος 2021-2022 σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης,


από τηνΤετάρτη 9 έως και τη Δευτέρα 14Φεβρουαρίου 2022.

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2021-2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικήςκαι Υποστήριξης»τουν. 4547/2018(Α’ 102),όπως ισχύει, και βάσει της αριθμ.104627/ΓΔ5/7-8-2020(Β ́ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα

«Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών,μελών Ε.Ε.Π.και Ε.Β.Π.»καλούνται οι εγγεγραμμένοιστους:


(α)τελικούς αξιολογικούςπίνακες κατάταξης Α ́υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ1ΓΕ/2019(Γ ́ 1588/14-7-2021)και 2ΓΕ/2019(Γ ́1653/23-7-2021καιΓ ́1694/28-7-2021),κατηγορίαςΠΕ,και

(β)τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξηςΒ ́και τους τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες[παρ.4 τάρθρου58τουν.4589/2019]υποψήφιωνεκπαιδευτικώνκλάδων/ειδικοτήτωνΠρωτοβάθμιαςκαι
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σηςμε εξειδίκευση στην ΕΑΕτης αριθμ.3ΕΑ/2019Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π.(Γ ́937/19-6-2020), κατηγορίας ΠΕ, όπως, κατά περίπτωση, αναμορφώθηκαν και ισχύουν,
με βάση και ταδιαθέσιμαπρος κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήματα της παρούσης, εφόσον το επιθυμούν,να υποβάλουν αίτηση,μέσω τηςδιαδικτυακής πύληςτου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.(ιστοσελίδα:https://opsyd.sch.gr/),γιαπρόσληψήτουςωςαναπληρωτών,πλήρουςή/και
μειωμένου ωραρίουσε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων,για το σχολικό έτος 2021-2022,


από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022

Κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης ΕΕΠ ΠΕ25 μέσω τοπικής πρόσκλησης

Ανακοινώνουμε την κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ25 - Σχολικών Νοσηλευτών για πρόσληψη σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2021-2022, μέσω τοπικής πρόσκλησης.

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Γ.Π.-Ε.Α.Ε. COVID-19))

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας - Ειδικής Αγωγής COVID -19). Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Παρασκευή 21-01-2022 έως και Δευτέρα 24-01-2022.

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Γ.Π. COVID-19))

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας COVID -19).

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Τρίτη 18-01-2022 έως Τετάρτη 19-01-2022.

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (13-01-2022))

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (13-01-2022).

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Παρασκευή14-01-2022 έως Δευτέρα 17-01-2022.

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου86του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́) όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α ́) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ
190 Α ́)καλούνται:

α)τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθείστους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες κατάταξης Γ1 ́ τωνκλάδων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών,ΠΕ28-ΦυσιοθεραπευτώνκαιΠΕ30-
Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαναναμορφωμένοιστο ΦΕΚ 1271/Γ ́/13-8-2020καιτων
κλάδωνΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου,ΠΕ23-Ψυχολόγων καιΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών
όπως δημοσιεύθηκαναναμορφωμένοιστο ΦΕΚ586/Γ ́/12-3-2021της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

β)τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν ενταχθείστον τελικό αξιολογικό πίνακα
κατάταξης Γ2 ́ του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ όπως δημοσιεύθηκεαναμορφωμένοςστο ΦΕΚ 364/Γ ́/22-2-2021
της 1ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

γ)οι εκπαιδευτικοίκλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικήςπουέχουν ενταχθεί στοντελικόαξιολογικόπίνακα
κατάταξηςΑ ́της2ΓΕ/2019προκήρυξηςτουΑΣΕΠόπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1694/Γ ́/28-7-2021
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο109του ν.4842/2021(ΦΕΚ190Α ́)και

δ)οι εκπαιδευτικοίκλάδουΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμωνπουέχουν ενταχθεί στον τελικό
αξιολογικό πίνακα κατάταξης
A ́της1ΓΤ/2020προκήρυξης του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2679
/Γ ́/4-11-2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο110του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α ́),
να υποβάλουν αίτηση,μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ)(https://opsyd.sch.gr/)για πρόσληψη
ως αναπληρωτέςμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)για τοδιδακτικόέτος 2021-2022σε:

σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής,γενικήςκαι επαγγελματικήςεκπαίδευσης

ΚέντραΔιεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης(ΚΕΔΑΣΥ)

                   από τηνΠέμπτη 9έως και τηΔευτέρα 13 Δεκεμβρίου2021.