Δείτε εδώ...

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ79.01 ή ιδιώτη εμπειροτέχνη μουσικού (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση «Λαούτο»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 17/02/2020 έως και Παρασκευή 21/02/2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1946.zip)1946.zip1583 Kb

Θέματα της με αριθμ. 4/06-02-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Εισήγηση για ανάκληση ορισμού Υπεύθυνου Εργαστηρίου Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,
 2. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας) – Συνέχεια,
 3. Ολική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,
 4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της,
 5. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 4/06-02-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Aπόφαση τοποθέτησης - διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Επισυνάπτεται Απόφαση τοποθέτησης - διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ανέλαβαν υπηρεσία στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου  2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω2Μ146ΜΤΛΗ-ΜΧΜ.pdf)Ω2Μ146ΜΤΛΗ-ΜΧΜ.pdf599 Kb

Θέματα της με αριθμ. 3/30-01-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. από το Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου.
 2. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.
 3. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 4. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 5. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5045765 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 6. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας).
 7. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
 8. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (παράλληλη στήριξη).
 9. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
 10. Τροποποίηση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 3/30-01-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (ΙΖΕΠ), βάσει ειδικής προκήρυξης, Πράξης 3η-2~.doc) αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (ΙΖΕΠ), βάσει ειδικής προκήρυξης, Πράξης 3η-2~.doc15 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, βάσει ειδικής προκήρυξης , Πράξης 3η-2020~.doc) αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, βάσει ειδικής προκήρυξης , Πράξης 3η-2020~.doc15 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( αναπληρωτών στα ΕΠΑΛ , βάσει ειδικής προκήρυξης, Πράξης 3η-2020~.doc) αναπληρωτών στα ΕΠΑΛ , βάσει ειδικής προκήρυξης, Πράξης 3η-2020~.doc17 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ως προς την ανάθεση υπερωρίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. Πράξη 3η του 2020~.doc) ως προς την ανάθεση υπερωρίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. Πράξη 3η του 2020~.doc13 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Aνάθεση  υπερωρίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Πράξη_3η του 2020.doc)Aνάθεση υπερωρίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Πράξη_3η του 2020.doc15 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη_3η) - 2020.doc)Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη_3η) - 2020.doc17 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού - Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 3η) - 2020.doc)Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού - Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 3η) - 2020.doc15 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μερική διάθεση_εκπαιδευτικών (Πράξη 3η) -2020.doc)Μερική διάθεση_εκπαιδευτικών (Πράξη 3η) -2020.doc19 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής (ΣΤ΄ Φάσης)  Πράξης 3η-2020.doc)Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής (ΣΤ΄ Φάσης) Πράξης 3η-2020.doc17 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Παράλληλη στήριξη) Πράξη 3-2020.doc)Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Παράλληλη στήριξη) Πράξη 3-2020.doc17 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ (Ε΄ Φάσης) Πράξης 3-2020.doc)Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ (Ε΄ Φάσης) Πράξης 3-2020.doc22 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού (Πράξη 3η) - 2020.doc)Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού (Πράξη 3η) - 2020.doc18 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Πράξη 3η) - 2020.doc)Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Πράξη 3η) - 2020.doc13 Kb

Θέματα της με αριθμ. 1/10-01-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Προσωρινή τοποθέτηση μεταταγέντων εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2019-2020,

2. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Γραφείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας,

3. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλ/νίας,

4. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της,

σύμφωνα με την αριθμ. 1/10-01-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 56/20-12-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τροποποίηση ως προς την πρόσληψη και τοποθέτηση ωρομισθίου εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου.
 2. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 56/20-12-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 55/18-12-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Πρόσληψη και τοποθέτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου,

 2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, και

 3. Τροποποίηση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 55/18-12-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική διδασκαλία

Επισυνάπτεται Απόφαση τοποθέτησης του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20» με κωδικό ΟΠΣ 5046499 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»΄΄.

Δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν τα παρακάτω κενά:

ΠΕ02 (Φιλολόγων): Γυμνάσιο Κανδήλας (15 ώρες),

ΠΕ03 (Μαθηματικών): Γυμνάσιο Λεπενούς (09 ώρες) + Γυμνάσιο Βόνιτσας (03 ώρες),

ΠΕ04.01 (Φυσικών): Γυμνάσιο Παλαίρου (02 ώρες) + Γυμνάσιο Μοναστηρακίου (02 ώρες) + Γυμνάσιο Βόνιτσας (01 ώρα).

Επισυνάπτεται συμπληρωματικός πίνακας με ονόματα εκπαιδευτικών που αφορούν τους ανωτέρω κλάδους προκειμένου τη Δευτέρα 16-12-2019 να προβούμε στην κάλυψή τους.

Θέματα της με αριθμ. 54/10-12-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2019-2020 σε ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
 2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
 3. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

 

σύμφωνα με την αριθμ. 54/10-12-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1.      Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2019-2020 σε ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.

2.      Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

3.      Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 54/10-12-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 53/09-12-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 53/09-12-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.