Δείτε εδώ...

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022

Aπόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Αιτωλ/νίας σε κενές οργανικές θέσεις

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Φ.11.5/5285/26-06-2020 Aπόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΔΕ Αιτωλ/νίας σε κενές οργανικές θέσεις».

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα οργανικής τους τοποθέτησης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (9ΠΡ846ΜΤΛΗ-ΕΘΖ.pdf)9ΠΡ846ΜΤΛΗ-ΕΘΖ.pdf558 Kb

Δίνεται ενημέρωση για ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέλαβαν νέα οργανική τοποθέτηση (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ)

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις αριθμ. 21/16-06-2020 και 24/22-06-2020 πράξεις του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, αύριο Τρίτη 30-06-2020, να μην αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση, μέχρι ο κ. Περιφερειακός Διευθυντής Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας να υπογράψει τη σχετική Απόφαση, η οποία θα τους κοινοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, πλην αυτών που κατέλαβαν οργανική τοποθέτηση μετά από μετάθεση ή μετάταξη, θα αναλάβουν υπηρεσία στην παλιά τους οργανική θέση ή στη σχολική μονάδα, όπου είχαν τοποθετηθεί προσωρινά το διδακτικό έτος 2019-2020.

Οι μετατιθέμενοι και οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Κύπρου 20-30200-Μεσολόγγι).

Εάν κάποιοι απ΄ αυτούς τους εκπαιδευτικούς το τρέχον διδακτικό έτος 2019-2020 υπηρετούσαν σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία με Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την αριθμ. 81562/Ε2/26-06-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: "Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".

Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών στις νέες τους οργανικές τοποθετήσεις.

Ανάληψη υπηρεσίας μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις 30-06-2020 (Συνέχεια)

Καλείσθε αύριο 30-06-2020 να αναλάβετε στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τοποθέτησής σας και να αποστείλετε την πράξη ανάληψης στην υπηρεσία μας, προκειμένου να ενημερωθεί το προσωπικό σας μητρώο. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (69Κ446ΜΤΛΗ-Σ64.pdf)69Κ446ΜΤΛΗ-Σ64.pdf837 Kb

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επισυνάπτεται εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: "Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΞΕ - 81562 - 2020.pdf)ΕΞΕ - 81562 - 2020.pdf142 Kb

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις 30-06-2020

Eπισυνάπτεται το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/115/26-06-2020 έγγραφο του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις 30-06-2020».

Ανάρτηση πρότασης οριστικής τοποθέτησης μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ

Ανακοινώνουμε απόσπασμα της αριθμ. 8/24-6-2020 Πράξης του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που αφορά στις οριστικές τοποθετήσεις μονίμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (μετάθεση, βελτίωση θέσης, προσωρινή τοποθέτηση) - Α΄ Φάση

Για  υποβολή  αιτήσεων επανεξέτασης για τυχόν λάθη-παραλήψεις επί των τοποθετήσεων μέχρι και την Δευτέρα 29-06-2020 και ώρα 12.00

Η Αποστολή θα γίνεται αποκλειστικά με e mail στο mail@ dide.ait.sch.gr

 

Θέματα της με αριθμ. 25/25-06-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Ορισμό αναπληρωτή του Διευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Μεσολογγίου, από 01-07-2020 και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020.
  2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. ευρισκομένου στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικό κενό, από 01-07-2020 και μέχρι την επανατοποθέτησή του με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021.
  3. Παράταση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά μέχρι την επανατοποθέτησή τους με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021.

Θέματα της με αριθμ. 24/22-06-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

α) Συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε., ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε εναπομείναντα οργανικά κενά,

β) Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

Επίσης το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε τη διαγραφή του κενού ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών) λαμβάνοντας υπόψη τα Τμήματα που λειτούργησαν ανά τάξη την τρέχουσα σχολική χρονιά, δηλαδή Τμήματα για την Α΄ Τάξη, Τμήματα για την Β΄ Τάξη και 2 Τμήματα για την Γ΄ Τάξη καθώς και την με αριθμ. 74181/Δ2/15-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2265/τ.Β΄/12-06-2020) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου».

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις

Σε συνέχεια της με αριθμ. 23418/Ε4/17-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ65946ΜΤΛΗ-ΕΒ0) Απόφασης της Προϊσταμένης της της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 241/τ.Γ΄/09-03-2020 καλούμε τα νεοδιόριστα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) να υποβάλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Συμπληρωματική Αίτηση – Δήλωση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τοποθέτηση σε εναπομείναντα οργανικά κενά

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ04.01 (Φυσικών), ΠΕ04.02 (Χημικών) και ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών) που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και επιθυμούν να τοποθετηθούν στα εναπομείναντα οργανικά κενά των ανωτέρω κλάδων να υποβάλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης (Συμπληρωματική) το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020.