Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Ανακοίνωση εξεταστικών κέντρων ΚΠΓ Νομεβρίου 2013

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 3 της αριθμ. 14420/ΚΒ/2008 (ΦΕΚ 218Β), για τον ορισμό των εξεταστικών κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2013, ανακοινώνονται στο συνημμένο αρχείο αναλυτικά, τα Εξεταστικά Κέντρα.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για την διεξαγωγή των εξετάσεων του ΚΠγ περιόδου 23 - 24 Νοεμβρίου 2013

Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του ΚΠγ, περιόδου 23–24 Νοεμβρίου 2013 ως Εξεταστικό Κέντρο, για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας, ορίστηκε το 3ο ΓΕΛ Αγρινίου.

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση.

Υποβολή αιτήσεων ΚΠγ & Αναλυτικό πρόγραμμα

Από την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2013.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:
- στο Μεσολόγγι, στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, Κύπρου 20, πληρ. 26310 50048 και
- στο Αγρίνιο, στο 2ο Γυμνάσιο Αγρινίου (δίπλα στο κατάστημα JUMBO), πληρ. 26410 58880.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2013.

Στο συνημμένο αρχείο δείτε το Αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το σχετικό άρθρο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.pdf)Πρόγραμμα εξετάσεων112 Kb

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2013

Από την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2013.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2013 για τα επίπεδα:

α)  Β  (Β1 «Μέτρια γνώση», Β2 «Καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

β)  Γ (Γ1 «Πολύ καλή γνώση» - Γ2 «Άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ) Γ1 «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα.

Οι εξετάσεις για το Επίπεδο Γ θα διεξαχθούν:
ΑΓΓΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο
ΓΑΛΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο
ΙΤΑΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο
ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Η εξέταση του επιπέδου Γ1 της Τουρκικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί μόνο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), στην οποία αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσες  και το επίπεδο ή τα επίπεδα στα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.
 • Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου, όπως προβλέπεται στην αρ. 56613/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 753Β) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:
  α. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β,
  β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 της Τουρκικής γλώσσας,
  γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
  Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να  εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου (Κ.Α.Ε. 3741).
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου, όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.
  Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.
  Αλλοδαποί υποψήφιοι, που φοιτούν στην Α/θμια, Β/θμια ή Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της άδειας παραμονής τους στη χώρα, βεβαίωση φοίτησης σε ένα από τα προαναφερόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
 • Ειδικό έντυπο «Αίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους  επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Ειδικότερα στις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω και Καλύμνου αιτήσεις θα υποβάλλονται και σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα οριστούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2013. Όλες οι Ενότητες του διαβαθμισμένου Επιπέδου Β (Β1-Β2) θα εξεταστούν το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, ενώ οι Ενότητες του Επιπέδου Γ1 στην Τουρκική Γλώσσα και οι Ενότητες του νέου διαβαθμισμένου Επιπέδου Γ (Γ1-Γ2) θα εξεταστούν την Κυριακή 24 Νοεμβρίου. Δείτε αναλυτικά το συνημμένο αρχείο.

 

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των υποψηφίων, θα είναι πλέον γνωστός ο αριθμός τους και θα οριστούν τα εξεταστικά κέντρα.

Πρόγραμμα εξέτασης ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013

Ανακοινώνουμε 

α. το πρόγραμμα εξέτασης όλων των γλωσσών των εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013.

β. το πρόγραμμα της προφορικής εξέτασης των γλωσσών Αγγλικής , Ισπανικής, Γερμανικής, Γαλλικής και Ιταλικής  ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013.

Οι γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΗ και ΙΣΠΑΝΙΚΗ θα εξεταστούν στο 3ο Λύκειο Αγρινίου (παλαιός σταθμός τρένων - Βερόπουλος)

Οι γλώσσες ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ θα εξεταστούν στο 2ο Λύκειο Αγρινίου (Άγ. Ιωάννης Ριγανάς)

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο μισή ώρα πριν την ώρα εξέτασής τους και να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο.

Ανακοίνωση εξεταστικών κέντρων για το ΚΠγ Μαΐου 2013

Ορίστηκαν τα Εξεταστικά Κέντρα στην Αιτωλοακαρνανία, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου 11-12 Μαΐου 2013, ως εξής:

1. 2ο ΓΕΛ Αγρινίου, ΑΓ. Ιωάννης Ρηγανάς, τηλ. 26410 23467, στο οποίο θα εξεταστούν οι γλώσσες:

Γαλλικά - επίπεδο Α
Γαλλικά - επίπεδο Β
Γαλλικά - επίπεδο Γ1
Γερμανικά - επίπεδο Α
Γερμανικά - επίπεδο Β
Ιταλικά - επίπεδο Α
Ιταλικά - επίπεδο Β
Ιταλικά - επίπεδο Γ1

2. 3o ΓΕΛ Αγρινίου, Λορέντζου Μαβίλη, τηλ. 26410 26523, στο οποίο θα εξεταστούν οι γλώσσες:
Αγγλικά - επίπεδο Α
Αγγλικά - επίπεδο Β
Αγγλικά - επίπεδο Γ1
Ισπανικά - επίπεδο Β
Ισπανικά - επίπεδο Γ1

Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠγ Μαϊου 2013

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠγ Μαΐου 2013 για ενημέρωση των υποψηφίων, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Δείτε το αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο.

Εξετάσεις ΚΠΓ Μαΐου 2013

Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2013.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Μαΐου 2013.


3. Οι αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται:
α. Στη ΔΔΕ Αιτ/νίας (Κύπρου 20, Μεσολόγγι)
β. Στο 2ο Γυμνάσιο Αγρινίου (Λορέντζου Μαβίλη, Αγρίνιο)


Δείτε στα συνημμένα αρχεία το δελτίο τύπου, την αίτηση συμμετοχής και το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν αρχές Μαρτίου

Πληροφορίες: Λένης Νικόλαος 2631050052

Θέματα και απαντήσεις θεμάτων ΚΠΓ (Νοέμβριος 2012)

Δημοσιεύθηκαν τα θέματα και οι απαντήσεις των θεμάτων από τις τελευταίες εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (10-11 Νοεμβρίου 2012).

Μπορείτε να τα κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους.

[Ανακοινοποίηση] Πρόγραμμα Προφορικής Εξέτασης Υποψηφίων ΚΠΓ Περιόδου Νοεμβρίου 2012

Ανακοινώνουμε 

α. το πρόγραμμα εξέτασης των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ Περιόδου Νοεμβρίου 2012 και 

ανακοινοποιούμε (μόνο για τις εγγραφές με κόκκινο χρώμα)

β. το πρόγραμμα προφορικής εξέτασης υποψηφίων ΚΠΓ Περιόδου Νοεμβρίου 2012. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο (ΕΠΑΛ Μεσολογγίου)μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης και να έχουν μαζί τους το Δελτίο Εξεταζομένου και την ταυτότητά τους ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό έγγραφο.

Πληροφορίες : 26310 50052  Λένης Νικόλαος.