Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-21

      Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τη λήξη του τρέχοντος σχολικούέτους, θα πρέπει να υποβάλουν τη μία και μοναδική αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, από την Τετάρτη 17-02-2021 έως και την Τετάρτη 10-03-2021, με δικαίωμα ανάκλησής της μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της,  όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 46 του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25τ.Α’/17-02-2021).

Η υπαλληλική σχέση θα λυθεί αυτοδίκαια από την υπηρεσία μας με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους (31-08-2021).

 Η υποβολή της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκληση αυτής, προς την Διεύθυνσή μας, θα γίνει  ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.