Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

Τροποποίηση - Επικαιροποίηση με αναγγελία αδειών λειτουργίας ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα:

«1) Τροποποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων 2) Επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων»,