Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Επισυνάπτονται αποφάσεις που αφορούν:

1. Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου (της με αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας) - ΑΔΑ: Ψ4ΤΜ46ΜΤΛΗ-ΨΕΥ

2. Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου (της με αριθμ. 24/17-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας) - ΑΔΑ: Ψ5ΦΨ46ΜΤΛΗ-ΔΚΘ