Δείτε εδώ...

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 30-06-2021

Σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/62/29-06-2021 έγγραφο του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Αναλήψεις Υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων εκπαιδευτικών με την λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021»,
καθώς και τους παρακάτω Πίνακες υπηρεσιακών μεταβολών:

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ (Πράξεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε.: 11/01-06-2021 και 12/11-06-2021)
Απόφαση Περιφερεικού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας Φ.11.5/5253/29-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΧΛ46ΜΤΛΗ-24Τ)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ (Πράξεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε.: 11/01-06-2021 και 12/11-06-2021)

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Πράξεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε.: 12η/11-06-2021 και 13η/17-06-2021)
Απόφαση Περιφερεικού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας Φ.11.5/5254/29-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Θ46ΜΤΛΗ-62Ζ)

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. (Πράξεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε.: 12η/11-06-2021, 13η/17-06-2021 και 14η/25-06-2021)
Απόφαση Περιφερεικού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας Φ.11.5/5255/29-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΤΘ46ΜΤΛΗ-Α1Α)

5. Απόφαση Παράτασης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά μέχρι την επανατοποθέτησή τους με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022. (ΦΠ.3.4/5318/25-06-2021 με ΑΔΑ: ΨΟΚ046ΜΤΛΗ-ΝΕΤ)