Δείτε εδώ...

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές στη ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα κατά την πρώτη μέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία, στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθουν.

Τα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.