Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

 Κοινοποιούμε τη με αριθ. πρωτ.  34737/Ε2/27-3-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ) εγκύκλιο αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2023-2024.