Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 13:02

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε
άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού,
παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού
έτους 2021-2022 να γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας
gov.gr και την αποστολή της στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης με e-mail.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι
για το διδακτικό έτος 2021-2022 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν
απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από
τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (76132 E2 21 6 22-ΑΠΟΣΠ ΑΝΑΛ ΥΠΗΡΕΣ .pdf)76132 E2 21 6 22-ΑΠΟΣΠ ΑΝΑΛ ΥΠΗΡΕΣ .pdf137 Kb