Δείτε εδώ...

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α) ..........................................................................................................................................................................................................

 

Β) Σεμινάρια ΑΕΙ με χρονική διάρκεια μικρότερη των 7 μηνών ή των 300 ωρών και χωρίς βεβαίωση για ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης , επίσης δεν θα καταχωριστούν. Ομοίως δεν θα καταχωριστούν σεμινάρια που δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό από τον φορέα.

 

Γ) Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης για μοριοδότηση τέκνων στην περίπτωση διαζευγμένων ή άγαμων  πρέπει να συνοδεύονται με απόφαση για την άσκηση της επιμέλειας των τέκνων. Επίσης πρέπει να είναι πρόσφατα.

 

Δ) Τέλος σημειώνουμε ότι δικαιολογητικά που θα φέρουν ημερομηνία έκδοσης μετά την 24-2-2020 δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σύμφωνα με την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ. Για την 1ΓΕ/2019 έχει ήδη παρέλθει η ημερομηνία.

E)  Όσον αφορά τις περιπτώσεις ανδρών εκπαιδευτικών που στο ΟΠΣΥΔ εμφανίζεται ότι εκκρεμεί έλεγχος δικαιολογητικών σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, αναφέρουμε πως, ύστερα από ενημέρωση που είχαμε από υπεύθυνο του ΟΠΣΥΔ, ο έλεγχος θα διεξαχθεί από το Υπουργείο σε επόμενη φάση

Δ.Δ.Ε Αιτωλ/νίας

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1.doc)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1.doc29 Kb