Συνάφεια α) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και β) διδακτορικού διπλώματος αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 12:23

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά Συνάφεια α) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και β) διδακτορικού διπλώματος αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ψ7ΝΚ4653ΠΣ-Ψ1Κ.pdf)Ψ7ΝΚ4653ΠΣ-Ψ1Κ.pdf117 Kb